2000-luvun aikana uudet teknologiat ovat tulleet osaksi kaikkia yhteiskunnan ja päivittäisen elämämme alueita. Tieteen ja teknologian vihreät, nimensä mukaisesti, uskoo teknologian positiivisiin mahdollisuuksiin niin ympäristön, ihmisten kuin taloudenkin kannalta. Muutoksen puikoissa täytyy kuitenkin olla ihmisen, ei teknologian.

Tällä hetkellä Eurooppa kilpailee Yhdysvaltojen ja Kiinan teknologisen kehityksen kanssa, mutta olemme jäämässä jälkeen monella sektorilla. Arkea läpileikkaavista teknologioista mobiiliteknologiat ovat yksi harvoista osa-alueista, joissa Euroopalla on vahva rooli. Unionin digitaalisten markkinoiden, niiden sääntelyn ja teknologisen osaamisen kehittäminen on sekä suomalaisten että koko Euroopan etu. Euroopalla on tilaisuus kasvaa merkittäväksi tekijäksi digivihreän siirtymän teknologiassa, jos se itse on valmis ottamaan tekniikoita käyttöön ennen muita. Ilman omaa tehokasta teknologiakehitystä luovutamme päätökset digitekniikkaan sisältyvistä arvoista muille. Tämä on riski ympäristölle, turvallisuudelle ja taloudelle. Esimerkiksi 6G-teknologiaan sisältyy merkittäviä yksityisyyten liittyviä sivuvaikutuksia, joita vain EU pystyy hallitsemaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevalla tavalla.

Teknologia kehittyy parhaiten, kun tieto, taito ja keksinnöt löytävät nopeat kanavat laajoille markkinoille. Eurooppalaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä tulee kehittää. Kilpailussaan digitaalisella pelikentällä eurooppalaisilla yrityksillä ei ole aikaa eikä varaa keksiä pyörää uudelleen. Sisämarkkinoiden kehityksen on pysyttävä teknologisen kehityksen tasalla. EU:n tulee nykyistä vahvemmin tukea avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Koodin ja datan avoimuus luovat innovaatioiden lisäksi sosiaalisesti kestävää, läpinäkyvää ja demokraattista teknologiakehitystä. EU:n tulee panostaa uusiin teknologia-alueisiin kuten kvanttilaskentaan. 

Muutoksen keskellä digitaalisesta hyvinvoinnista huolehtimisen merkitys korostuu. Yleistyvät mielenterveyden ongelmat kertovat, että nykyinen kehitys ei aina ole pysynyt kenenkään hallinnassa. 

Jatkuva digitalisoituminen aiheuttaa paineita ympäristölle, kun myös digitekniikan hiilijalanjälki kasvaa. Toisaalta uudet viestintävälineet vähentävät liikkumisen tarvetta esimerkiksi tekemällä etätyön mahdolliseksi. On kohtuullista edellyttää, että digitalisaation vaatiman energian hiilijalanjälki laskee nopeasti nollaan.

Teknologinen kehitys kiihtyy ja sillä on vaikutuksia ihmisten toimintaan ja arkeen. Valtioiden ja EU:n täytyy pysyä kehityksen tasalla ja huolehtia ihmisten ja ympäristön eduista muutoksessa. Samaan aikaan Euroopan tulee kyetä tekemään strategisia ratkaisuja, jotka kehittävät sen pitkän tähtäimen teknologista kilpailykykyä, omavaraisuutta ja itsemääräämiskykyä. EU kilpailee teknologioissa Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Esimerkiksi kvanttiteknologioiden osaaminen tulee tekoälyn yleistymisen myötä olemaan yksi kilpailuvalteista.

Sujuva polku tutkimuksesta innovaatiohin tarvitsee sekä julkista että yksityistä rahaa. 

  • Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä pitää helpottaa rahoitusta lisäämällä. 
  • Teknologian tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusta esimerkiksi Horisontti- ja Digitaalinen Eurooppa-ohjelmien kautta tulee lisätä. 
  • Yksityisen rahan investoimisesta Eurooppalaisiin kärkihankkeisiin täytyy tehdä helppoa ja houkuttelevaa.
  • Teknologia-alustojen läpinäkyvyyttä tulee entisestään lisätä, ja psykologiseen profilointiin perustuvia, riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja tulee lainsäädännöllä rajoittaa.
  • EU:n tulee kehittää ympäristöstandardit kaikille Euroopassa toimiville datakeskuksille päästöjen minimoimiseksi ja hukkalämmön hyödyntämiseksi.
  • EU:ssa on investoitava tulevaisuuden teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen, kuten kvanttilaskentaan, jotta turvattaisiin kilpailukyky tulevaisuudessa