EU on arvoyhteisö joka jakaa pitkälti samat arvot. Yhteisiä arvoja ovat muun muassa tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät on federalistinen järjestö eli kannatamme EU:n tiivistymistä. EU on koko ajan tiivistänyt omaa toimintaansa, mutta tämä on usein tapahtunut kriisien johdosta nopeasti ja ilman laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Jotta tiivistymiskehitys olisi hallittua ja demokraattista, EU:n tulee laatia tiivistymisohjelma. Samaten on luotava jo etukäteen työkaluja, joilla EU voi vastata tuleviin kriiseihin ja säilyttää toimintakykynsä.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät kannattaa EU:n toimintakyvyn vahvistamista kansainvälistä yhteistyötä ja koordinaatiota vaativissa kysymyksissä. Ensimmäinen tarve on EU:n päätöksentekokyvyn vahvistaminen. Määräenemmistöpäätösten aluetta tulee kasvattaa. Yksittäisen maan ei pitäisi voida pysäyttää EU:n kykyä reagoida ulkoisiin haasteisiin. Tämä riski kasvaa jäsenmaiden määrän kasvaessa. Toinen elementti toimintakyvyssä on EU:n oma verotusoikeus sen sijaan, että kaikki sen varat tulevat jäsenvaltioiden maksuista. Viite – tieteen ja teknologian vihreät kannattaa sitä, että EU:lla voi olla omia tulolähteitä eli veroja, tulleja tai maksuja EUn laajuisesesta taloudellisesta toiminnasta. EU:n mahdollisuutta periä omia varoja tulee rajata niin, että se ei kilpaile jäsenvaltioiden kanssa ja että varojen keruu kohdistuu uusiin kohteisiin. Päällekkäisiä EU:n tason veroja ei pidä säätää sellaisiin kohteisiin, joissa jäsenvaltiot nyt jo keräävät veronsa. Jokainen uusi EU-tasoinen vero tai maksu sovitaan EU:n demokraattisen päätöksenteon puitteissa.

Samalla kun EU:n kykyä puuttua kansainvälistä yhteistyötä vaativiin kysymyksiin vahvistetaan, pidetään huoli siitä, että yksittäisillä jäsenvaltioilla säilyy vapaus tehdä  poliittisia ratkaisuja valtiokohtaisen tilanteen ja kysymysten pohjalta. 

  • Lisätään Euroopan parlamentin valtaa. Annetaan parlamentille oikeus tehdä lakiesityksiä ja laajennetaan sen budjettivaltaa.
  • Lisätään tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa EU:ssa. 
  • Lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Parannetaan viestintää neuvoston kokouksista, ja julkaistaan parlamentin, komission ja neuvoston välisten neuvotteluiden eli trilogien esityslistat ja pöytäkirjat.
  • Tuetaan riippumatonta tiedonvälitystä oikeusvaltion lähtökohdista 
  • Laajennetaan avoimuusrekisterin käyttö parlamentista myös komissioon ja neuvostoon, jotta lobbareiden ja edunvalvojien vaikuttamista EU-elimissä voidaan avoimesti seurata.
  • Huolehditaan, että luotettavaa tietoa EU:n asioista kansalaisten saatavissa. 
  • Siirrytään määräenemmistöpäätöksiin mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
  • Selvitetään EU:n mahdollisuutta ylläpitää omia tulonlähteitä eli veroja, tulleja tai maksuja EUn laajuisesta taloudellisesta toiminnasta. EU:n mahdollisuutta periä omia varoja tulee rajata niin, että se ei kilpaile jäsenvaltioiden kanssa ja että varojen keruu kohdistuu uusiin kohteisiin. 
  • Lyhyellä aikavälillä selvitetään EU:n laajuista hiiliosinkoa ja pitkällä tähtäimellä selvitetään EU:n laajuisen perustulon käyttöönottoa.