Nyt käynnissä oleva kuudes sukupuutoaalto johtuu ihmisten toiminnasta ja etenkin maankäytöstä, jonka seurauksena luonnolle jäävä tila on koko ajan pienentynyt. EU on sitoutunut ennallistamaan 30% maa- ja merialueistaan, mutta tämän lisäksi luonnon monimuotoisuutta on tuettava alueilla, joilla on ihmisten toimintaa. 

EU:n metsäpolitiikka nousee säännöllisesti keskusteluun, sillä Suomen hakkuumäärät eivät ole kestäviä. Pelkän vastakkainasettelun sijaan suomalaisten tulisi panostaa siihen, että puunjalostuksen arvoa nostetaan ja sitä kautta hakkuumääriä ei tarvitse kasvattaa, vaikka puunjalostuksen arvo nousee. 

EU:n maatalouspolitiikan tulee painottaa kestävyyttä, ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Maataloustukien tulee mahdollistaa siirtyminen kohti kestävää maataloutta, jossa otetaan huomioon ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden vuoksi maaseudun elinvoimaisuuden ja viljelijöiden aseman tulee olla linjassa ympäristötavoitteiden kanssa. Osa yhteisestä maatalousbudjetista tulee suunnata kehitystoimintaan, jossa tavoitteena on ruuan tuotannon siirtäminen katon alle ja tuotannon robotisaatio.

Itämeri on Naton ja EU:n sisämeri, jonka luonto on herkkä. Siitä seuraa, että EU:n pitää kantaa vastuuta meren tilasta ja tulevaisuudesta. Rehevöitymistä tulee estää. Tiukennetaan sääntelyä, jolla rajoitetaan ravinteiden valumista maataloudesta ja teollisuudesta Itämereen. EU:n ensisijainen rooli on asettaa normit ja valvoa niiden toteutumista. Normeista seuraavat toimet kuuluvat pääosin jäsenvaltioiden vastuulle. EU:n tulee huomioida normit rahanjaon kriteereissä.

Varaudutaan turismin kasvuun Itämerellä ja pyritään varmistamaan luontoarvojen suojelu sekä paikallisten ihmisten virkistysmahdollisuudet kasvavan turismin yhteydessä.

  • Kohdistetaan EU:n maataloustuet tuotanto- eikä pinta-alapohjaisesti ja edistetään niillä siirtymää eläinperäisestä elintarviketuotannosta kasviperäiseen.
  • Suojellaan vähintään 30 % maa- ja merialueista. Vähintään 10 % tulee olla tiukan suojelun piirissä.
  • Perustetaan ylikansallisten ja yhtenäisten luontokäytävien verkosto EU:n alueelle.
  • Kehitetään meriliikenteen ympäristövaikutusten ja -riskien arviointia ja tiukennetaan sääntelyä niin, että vaikutus ja riskit voidaan minimoida.
  • Kielletään turkistarhaus EU:n tasolla ja maksetaan lopetuskorvaukset tarhaajille
  • Lopetetaan häkkieläintuotanto
  • Laajennetaan eurooppalaista suojelualueiden verkostoa ja varmistetaan, että suojelun taso on riittävä kaikkien luontotyyppien osalta.
  • Edistetään fossiilipohjaisten kemikaalien korvaamista biopohjaisilla.
  • Sallitaan kasvien jalostus GMO:lla ruuantuotannon turvaamiseksi muuttuvassa ilmastossa.