Kiitos vielä kaikille, jotka vastasitte jäsenkyselyyn! Kyselyn tavoitteena oli 1) suunnata Viitteen viestintää ja toimintaa ja 2) luodata jäsenistöltä, mitä teemoja toivotaan pidettävän esillä. Tässä muutamia tuloksia.

Analysoitavia vastauksia saatiin 60 kappaletta. Vastaajista 65 prosenttia oli miehiä ja 55 prosenttia iältään 33-50 –vuotiaita. Puolella vastaajista oli koulutus tekniikan tai ICT –alalta ja 65 prosentilla vähintään ylemmän asteen yliopistotutkinto. Vastaajajoukossa oli sekä pitkään Viitteen tai jonkin sen paikallisyhdistyksen jäsenenä olleita, että tuoreita viiteläisiä. Vastaajien jakautuminen jäsenyyden keston mukaan on nähtävillä alla olevassa kaaviossa.

Formsin vastausdiagrammi. Kysymyksen otsikko: Kuinka monta vuotta olet ollut Viitteen tai jonkin sen paikallisyhdistyksen jäsen?. Vastausten määrä: 60 vastausta.

Viitteen viestintään oltiin pääosin tyytyväisiä. Valtaosa vastaajista (70%) seuraa mielellään sekä valtakunnallisen Viitteen että oman viiteläisen paikallisyhdistyksen viestintää ja lähes kaikki haluavat seurata sähköpostitse toimitettavaa jäsenkirjettä. Jäsenkirjeessä vastaajat arvostivat selkeää rakennetta ja kirjeen kattavuutta. Kehitysehdotuksina esitettiin, että jäsenkirjettä voisi lyhentää laittamalla osan sisällöstä esim. linkkien taakse. Jotkut vastaajista pohtivat myös kirjeen tyyliä: asiallista tyyliä arvostettiin, toisaalta toivottiin pientä huumorilisää. Nämä palautteet otetaan huomioon jatkossa. Muista viestintäkanavista mainittiin muun muassa whatsapp, johon liittyi näkemyksiä sekä puolesta että vastaan. Striimeihin ja podcast-tyyppiseen viestintään osoitettiin hajanaista kiinnostusta. Palautteiden pohjalta jäsenkirje säilyy siis tärkeänä viestintäkanavana.

Viitteen toimintaan toivottiin erityisesti keskustelutilaisuuksia (joko asiantuntija-alustuksella tai vapaamuotoisesti), luentoja antamaan aineksia oman ajattelun tueksi sekä vapaamuotoista tutustumista ja matalan kynnyksen tapahtumia. Lisäksi moni vastaaja toivoi paikallisia tapahtumia ja perhetapahtumia, mutta myös keskusteluja, joilla on selkeä päämäärä, esimerkiksi jaetun näkemyksen muodostaminen tai toimenpiteiden luominen. Tilaisuuksien aiheiksi toivottiin muun muassa vihreä koodaus, sähköpihi pilvipalvelujen käyttö, nato, luontokato ja ilmastonmuutos. Nämä ajatukset otetaan huomioon mm. kun laadimme ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

Kysyimme myös, mitä asioita jäsenet toivovat Viitteen pitävän esillä julkisessa keskustelussa. Kysymyksessä esitettiin joukko teemoja, ja vastaajaa kehotettiin jokaisen asian kohdalla vastaamaan asteikolla 1= en toivo Viitteen nostavan asiaa lainkaan keskusteluun – 5 toivon Viitteen nostavan aihetta aktiivisesti keskusteluun. Vastausten jakauma on näkyvillä alla olevassa kaaviossa.

Tärkeimmät esillä pidettävät asiat (eniten 5-arvoja saaneet) vastaajien mielestä olivat tiedepolitiikka, energiapolitiikka ja  ilmastonmuutos. Seuraavaksi tärkeimmät asiat olivat lajikato, tulevaisuuden ennakointi sekä tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus.  Tulosten painotuksia otetaan huomioon muun muassa eduskuntavaaliteemoja hiottaessa.

Yleisestä palautteesta selvisi, että vastaajat toivovat ensisijaisesti kasvokkaisia tapahtumia. Vastaajien mukaan tämä voisi lisätä yhteisöllisyyden kokemusta Viitteessä. Tästä tarpeesta kertovat myös palautteet, joissa kirjoitettiin ulkopuolisuuden kokemuksista Viitteessä. Nämä palautteet otetaan vakavasti toiminnan, viestinnän ja käytäntöjen suunnittelussa. Jo tässä Viitteen puheenjohtajisto – Ville, Jenni ja J-P – haluaa tähdentää, että jokainen kaikille avoin kutsu tilaisuuksiin, työryhmiin tai tuottamaan sisältöjä on todella tarkoitettu kaikille. Tavoitteena ei ole luoda eikä pyörittää sisäpiiriä: mitä isommalla porukalla toimimme Viitteessä, sitä parempi. Viitteen profiiliin oltiin palautteissa tyytyväisiä ja nähtiin, että järjestön tunnettuutta on hyvä nostaa entisestään sekä puolueen sisällä että laajemmin. Tätä työtä on hyvä jatkaa kaikkien viiteläisten voimin!