Suomessa kunnat ovat tunnetusti toimineet ilmastotyön edelläkävijöinä ja usein asettaneet kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita, kuin mistä valtion tasolla on linjattu. Nyt hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa, tulisi myös alueille asettaa omat sitovat hiilineutraaliustavoitteensa ja laatia erilliset ilmastostrategiat.

Hiilineutraaliustavoite tulee asettaa heti ensimmäisellä valtuustokaudella

Ensimmäisen valtuustokauden alussa kukin hyvinvointialue valmistelee oman hyvinvointialuestrategiansa ohjaamaan alueensa työtä valtuustokauden ajan. Strategioissa tullaan linjaamaan alueen keskeisestä toiminnasta ja ne ovat uusille aluevaltuutetuille yksi parhaita mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan hyvinvointialueensa toimintaa määrittäviin isoihin linjoihin. 

Olisi tärkeää, että pyrkimys hiilineutraaliuteen huomioitaisiin mahdollisimman voimakkaasti strategioita laadittaessa ja olisi yksi strategiaa läpileikkaavista teemoista. Hiilineutraaliuden painottaminen yksin aluestrategiassa ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi kunkin aluevaltuuston tulisi asettaa hyvinvointialueelle oma hiilineutraaliustavoitteensa ja laatia erillinen ilmastostrategia ohjaamaan alueen ilmastotyötä. 

Mallia voidaan ottaa kuntien ilmastostrategioista

Hyvinvointialueille siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä isoja kokonaisuuksia, joilla on huomattavia vaikutuksia ilmastopäästöjen osalta. Esimerkkejä näistä ovat mm. julkiset hankinnat, kiinteistönhallinta, sekä hyvinvointialueilla toteutettavat lukemattomat palvelut siivouksesta kuljetuspalveluihin. 

Ilmastostrategian laatiminen hyvinvointialueille on sinänsä helppoa, sillä kuntien ilmastostrategiat tarjoavat vahvan olemassa olevan viitekehyksen, miten hyvinvointialueiden ilmastostrategiat voitaisiin rakentaa. Samalla uusi hallintotaso antaa hyvinvointialueille mahdollisuuden fokusoida ilmastotoimensa entistä selkeämmin sote- ja pelastussektorilla niille alueille, joissa todelliset vaikutusmahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ovat olemassa. 

Kauden alussa asetettavan tavoitteen seurannan kautta valtuusto pystyy ensimmäisen kolmivuotisen valtuustokauden aikana tarvittaessa painottamaan ja muokkaamaan tavoitetta alueelle sopivaksi – tärkeintä on kuitenkin heti alkumetreillä saada aikaiseksi poliittinen tahtotila hiilineutraaliuden huomioimiseen hyvinvointialueen johtamisessa.

Vihreät aluevaltuutetut voivat toimia aloitteentekijöinä omilla alueillaan

Vihreillä aluevaltuutetuilla on nyt valtuustokauden alussa erinomaiset mahdollisuudet pyrkiä vaikuttamaan siihen, että hyvinvointialueelle säädetään mahdollisimman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet strategisissa linjauksissa. 

Ilmastostrategioissa tulee ottaa myös huomioon, että hyvinvointialueiden ilmastotavoitteilla ei pyritä ainoastaan hillitsemään ilmastonmuutosta, vaan tavoitteena on myös ohjata sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tuotantoa sopeutumaan pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Ilmastostrategia viitoittaa askelia tälle polulle ja auttaa varautumaan ilmastonmuutoksen jälkeiseen maailmaan.

Lauri Korvenmaa, Viitteen hallituksen jäsen

Martin Aalto, Viitteen hallituksen jäsen