Päätöksenteko ilman tietoa on vaarallista ja arvaamatonta. Päätöksenteko ilman arvoja on kylmää ja tuhoisaa. Viite haluaa yhdistää tieteen ja tutkimuksen menetelmät Vihreään arvomaailmaan.

Viite on vuonna 2008 perustettu liittomuotoinen Vihreiden jäsenyhdistys. Jäseniä Viiteellä on yli 500. Viitteen tarkoitus on toiminnallaan edistää vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Viite tarjoaa jäsenistönsä asiantuntemusta Vihreiden käyttöön päätöksenteon tueksi, tukee Vihreille tärkeiden aiheiden tutkimusta ja kohottaa Vihreiden profiilia tieteen ja teknologian asiantuntijoiden parissa. Viite edistää korkeatasoisen ja objektiivisen tutkimustiedon käyttöä päätöksenteon pohjana, kansalaislähtöisen tietoyhteiskunnan toteutumista, tutkimusta sekä ihmisen ja ympäristön hyvinvointia edistävän tekniikan vastuullista käyttöönottoa ja kriittistä keskustelua tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa.

Aiemmin politiikkaan liittyvä tutkimus on tarkoittanut lähinnä yhteiskuntatieteitä, oikeustiedettä ja taloustiedettä. Nykyään tarvitaan myös myös luonnontieteitä, käyttäytymistiedettä ja teknologiaa. Uusiutuva energia, geeniterapia tai tietoturvallisuus vaativat päätöksentekijöiltä aivan uudenlaista asiantuntemusta. Joukossamme onkin kaikkien tieteenalojen edustajia humanisteista insinööreihin. Jäsenyyteen riittää kuitenkin se, että olet kiinnostunut tieteelliseen tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta. Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja periaateohjelman Jäseneksi liittymällä tuet arvojamme ja toimintaamme.

Jäsenilleen viite tarjoaa säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia ja seminaareja, joissa vierailee eri alojen huippuasiantuntijoita ja tutkimustietoon perustuvaan päätöksentekoon perehtyneitä poliitikkoja. Viitteen jäsenenä voit vaikuttaa Vihreiden politiikkaan ja ohjelmiin, sekä osallistua erilaisiin joukkoistuksiin ja kannanottoihin.

Lisätietoja Viitteestä ja jäseneksi liittyminen sivultamme https://viite.fi/liity-jaseneksi/
Viitteen ryhmään voi tulla keskustelemaan ajankohtaisista asioista https://www.facebook.com/groups/viite/
paikallisyhdistykset ja ihmistieteilijät. https://viite.fi/paikallistoiminta/

https://www.facebook.com/viite/
https://twitter.com/viite

 

Ote viitten periaateohjelmasta:

Vihreiden on oltava Suomen johtava tiedepuolue. Sekä puolueen että Suomen poliittisen päätöksenteon on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Viitteen periaateohjelma heijastaa vihreiden kolmea periaatetta — vapautta, vastuuta ja välittämistä — tieteen ja teknologian näkökulmasta.

Kuluvalla vuosisadalla politiikan tärkeimmät kysymykset keskittyvät ympäristöongelmien, ihmiskunnan ruokkimisen ja ihmisten elämänlaadun parantamisen ympärille. Samaan aikaan teknologian nopea kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia näiden ongelmien ratkaisemiseen ja toisaalta aiheuttaa painetta isoihin rakenteellisiin muutoksiin yhteiskuntajärjestelmässämme. Viime vuosikymmeninä globaali kehitys on nostanut valtavat ihmismassat köyhyydestä keskiluokkaan. Teollisen vallankumouksen käynnistämä edistys ei kuitenkaan voi jatkua nykyiseen tapaan ympäristön asettamien reunaehtojen vuoksi. Jokainen seuraavien vuosikymmenten merkittävä poliittinen päätös liittyy tavalla tai toisella tieteeseen ja teknologiaan, haluttiinpa sitten radikaalisti vähentää hiilidioksidipäästöjä tai kirjoittaa pelisäännöt demokraattiselle tietoyhteiskunnalle.

Teknologian kehitys on nopeaa. On lähes mahdotonta ennustaa, millaisiin mullistuksiin se johtaa 15–25 vuoden kuluttua puhumattakaan siitä, miltä maailma näyttää vuosisadan kuluttua. Menneisyyden ratkaisut eivät enää toimi. Kasvavan väestön ruokkiminen vaatii kehittynyttä maatalousteknologiaa sekä kuljetus- ja varastointijärjestelmiä.

Elämäntapamme modernissa tietoyhteiskunnassa on hyvin energiaintensiivistä. Käytetyt perinteiset teknologiat aiheuttavat laajaa elinympäristöjen tuhoa ja ovat merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava tekijä. Samat asiat täytyisi tehdä merkittävästi haitattomammin. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii energiantuotantotapoja, jotka eivät aiheuta merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä hyvin tehokasta energian ja luonnonvarojen käyttöä. Kestävä elämäntapa edellyttää suuria investointeja uusien teknologioiden tutkimukseen ja tuotekehittelyyn.

Otettaessa käyttöön uusia teknologioita on kiinnitettävä huomiota taloudellisuuteen, tehokkuuteen, riskien hallintaan, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Teknologian kehitys saattaa myös muuttaa aiemmin itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita epäselviksi, jolloin vaaditaan tilanteen uutta tarkastelua ja mahdollisesti uutta päätöksentekoa muuttuneissa olosuhteissa.

Vihreiden on oltava Suomen johtava tiedepuolue. Sekä puolueen että Suomen poliittisen päätöksenteon on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Viite tuo tieteellisen ja teknologisen näkökulman päätöksentekoon ja toimii sillanrakentajana politiikan tekijöiden ja tiedeyhteisöjen välillä.

Koko ohjelma: http://www.viite.fi/esittely/periaateohjelma-2/

 

Ote Viitteen tiedepoliittisesta ohjelmasta:

Viitteen tiedepoliittinen ohjelma tarjoaa ratkaisuja suomalaisen tieteen nykykriisiin. Perustutkimuksen rahoitus ja autonomia on turvattava, ja tiedeyhteisöllä on oltava vahva edustus jopa valtioneuvoston tasolla. Tutkimusrahoituksen tulee tähdätä kansainväliseen huippututkimukseen, mutta tämä edellyttää myös vahvaa ja monipuolista kansallista tasoa.

Suomen tieteellinen taso on taantunut muihin OECD-maihin verrattuna viimeisten kymmenen vuoden aikana. Rakenteelliset ongelmat ovat siis syntyneet pitkällä aikavälillä, mutta päämäärätön säästöpolitiikka on tällä hetkellä kriisiyttämässä tilannetta nopeasti. Tutkimukselle on tyypillistä, että huippuosaamisen rakentaminen voi kestää vuosikymmeniä, mutta sen tuhoaminen on mahdollista muutamalla huonolla päätöksellä.

Tieteenteolla voi olla monta erilaista päämäärää, jotka voivat pahimmillaan olla keskenään ristiriitaisia. Tiedepolitiikan tehtävä onkin lähinnä määritellä, mitkä päämäärät ovat niin tärkeitä, että niitä tulee tukea yhteiskunnan rahoilla. Koska varsinkin perustutkimuksen on oltava mahdollisimman autonomista, poliittisen ohjauksen määrä tulisi pyrkiä minimoimaan. Toisaalta on selvää, että täydellistä autonomiaa ei voi olla. Yhteiskunnan on pystyttävä määrittelemään, mitä yhteisillä rahoilla tehdään.

Päättäjien tasolla tärkeintä onkin konkretisoida yleiset päämäärät. Päämäärien konkreettinen toteutus taas on delegoitava tahoille, jotka tutkimusta varsinaisesti osaavat ohjata. Politiikan tasolla esitetyt rahanjakomallit voivat siis olla vain yleistasoisia, ja niiden tulisi pyrkiä pääosin vain tutkimuksen laadun kannustamiseen.

Tutkimus voidaan karkeasti jakaa kolmeen: perustutkimukseen, soveltavaan yhteiskuntaa hyödyttävään tutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen, joka pyrkii kaupallistamiseen. Tämä ohjelma ottaa kantaa ennen muuta kahteen ensimmäiseen. Innovaatiot ja kaupallistaminen vaativat käytännössä omat ohjelmansa. Tutkimus muodostaa kuitenkin pohjan, jota ilman ei ennen pitkää ole merkittäviä innovaatioitakaan.

Populistista tiedepolitiikkaa olisi vaatia “lisää rahaa tieteeseen” määrittelemättä rahoitukselle ehtoja tai rajoja. Tiederahoituksen rajaton kasvattaminen ei kuitenkaan ole kansakunnan etu. Vaikka tieteenteon onkin oltava autonomista, sitä on kuitenkin kyettävä ylätasolla suuntaamaan ja myös tehostamaan.

Tutkimus ei elä tyhjiössä, vaan se limittyy syvällisesti ennen muuta koulutuspolitiikkaan sekä toisaalta innovaatio- ja teollisuuspolitiikkaan. Tämä ohjelma ei ota erikseen kantaa koulutuspolitiikkaan, koska perusoletuksena on, että kansalaisten kouluttaminen on Vihreille arvo sinänsä. Vihreän koulutuspolitiikan päämäärä on joka tapauksessa tuottaa osaamista joka oikein ohjattuna riittää mihin tahansa, myös huippututkimuksen tekoon.

Viitteen tiedepoliittisessa ohjelmassa on neljä kärkeä, joista kaksi ensimmäistä on toteutettavissa välittömästi.

  • Tieteen on oltava avointa. Open Access on otettava lyhyen aikavälin päämääräksi, Open Data pitkän aikavälin.
  • Tiede on huomioitava erikseen valtioneuvoston tasolla. Valtioneuvostossa tulee olla tiedeministeri tai pysyvä tieteellinen neuvonantaja, jolla on kokemusta korkeatasoisesta tieteestä ja tutkimuksesta.
  • Tutkimuksen perusrahoitus on nostettava kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Korkea tieteellinen taso on nyt ja tulevaisuudessa olennainen mittari yhteiskunnan sivistystasolle ja taloudelliselle elinkelpoisuudelle.
  • Tutkimusrahoituksen päämääränä on oltava korkealaatuinen tutkimus. Kansainväliselle huipputasolle pääseminen on tärkein päämäärä, mutta se vaatii korkeaa tasoa myös kansallisen tason yksiköiltä ja laajaa osaamispohjaa.

Tiedepoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan: http://www.viite.fi/esittely/tiedepoliittinen-ohjelma/