Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry esittää, että Suomeen perustettaisiin itsenäinen, kokonaan muista viranomaisista riippumaton ja erillinen ympäristövirasto, jolla on riittävät resurssit ja autonomiset voimavarat itsenäiseen toimintaan monimutkaisissa ympäristönsuojeluun liittyvissä ongelmissa.

Niukkenevat luonnonvarat ja raaka-aineiden korkeat hinnat lisäävät uusien teknologioiden kehitystä ja soveltamista. Uusien innovaatioiden kehittely myös kaivosalalla on kansallisesti tärkeää, mutta siitä seuraa uudenlaisia riskejä. Esimerkiksi Talvivaarassa on käytetty uusia teknologioita, joiden riskejä ei osattu arvioida kunnolla. Uusien innovaatioiden riskejä ei voida kokonaan poistaa, mutta tarpeeksi vahva ympäristöhallinto auttaa hillitsemään pahimpia vaikutuksia.

Viraston tulisi olla paitsi valvontaviranomainen, myös uskottava osaamiskeskus. Vain riittävän suurella virastolla on mahdollisuus luoda talon sisälle omaa itsenäistä osaamista laaja-alaiselle ympäristövalvonnan kentälle. Suuressa virastossa työntekijät voivat erikoistua tiettyyn alaan ja samasta talosta löytyy näin erikoisosaaminen useimpiin tilanteisiin. Mikäli ei suoraan löydy, on virastolla mahdollisuudet kouluttaa tehtävään työntekijä – tarvittaessa kansainvälisestikin. Esikuvana voidaan pitää esimerkiksi Säteilyturvakeskusta (STUK). STUK on suhteellisen pienin panostuksin saatu kansainvälisestikin arvostetuksi toimijaksi juuri osaamisensa vuoksi. Tätä osaamista ei pääse kertymään, jos työntekijät ovat hajasijoitettuina eri ELY-keskuksiin.

Koska STUK:n toimialue on hyvin tarkkaan määritelty, uuden viraston suunnittelussa ei voida aivan suoraan soveltaa STUK:n mallia. Parempi vertailukohta on Yhdysvaltain Environmental Protection Agency, joka on noin 17 000 ihmisen organisaatio; väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaisi Suomessa 300–350 hengen yksikköä, joista osa olisi sijoitettuna kentälle suunnilleen nykyisten ELY-keskusten tapaisesti.

Ympäristövirastolle on taattava myös riittävä toimivalta. Viraston on voitava itsenäisesti pysäyttää esimerkiksi saastuttava kaivos. Toisaalta virastolla olisi oltava myös positiivisesti ohjaava rooli; sen tulisi auttaa määrittelemään kansallisia normeja ja käytäntöjä, joiden avulla merkittäviä ympäristöonnettomuuksia voidaan paremmin välttää. Tarpeeksi vahva ympäristövirasto pystyy myös tukemaan ennakoivien riskianalyysien tekoa.

Ehdotettu hallintouudistus olisi kallis ja monimutkainen. Viite ry kuitenkin katsoo, että uudistus hyödyttäisi pitkällä aikavälillä niin ympäristöä, kansalaisia kuin teollisuuttakin. Ennen muuta lupavaatimusten ja valvonnan selkeytyminen parantaisi teollisuuden toimintaedellytyksiä, vaikka valvonta sinällään jopa tiukkenisi. Johdonmukainen ja ennakoitavissa oleva valvonta on myös teollisuuden etu.

14.11.2012

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Jani Moliis Jari J. Marjanen
varapuheenjohtaja taloudenhoitaja

https://docs.google.com/document/d/16q8hix-mTdXEv-zqSUpNmGOYvjZC9e2GwKL_xkuyzoQ/edit

Tausta-aineistoa:
https://docs.google.com/document/d/1zoAZ8FC5g0lEn47YImdeKHSgLy5K5ymiI_2eYeT3LvI/edit