1. Koulut ja opettajat digitaaliaikaan

Maailmassa, jossa teknologian kehitys on nopeaa ja elinympäristömme muutoksia on vaikea ennustaa, lapset ja nuoret on valmistettava vastaamaan ennalta-arvaamattomiin tulevaisuuden haasteisiin. Kouluilla on suuri vastuu huolehtia suomalaisten kyvystä toimia yhteiskunnassa aktiivisina, vastuullisina ja päätöksentekoon osallistuvina kansalaisina.

Peruskoulun tulee tarjota kaikille hyvä luonnontieteellinen sivistys, ymmärrys tieteen ja teknologian merkityksestä yhteiskunnassa sekä riittävät tieto- ja viestintätekniset taidot. Kuntien on huolehdittava sekä tietoteknisten välineiden riittävyydestä kouluissa että niiden monipuolisesta integroinnista muiden oppiaineiden opetukseen. Koululaisia on autettava ymmärtämään, miten tieteen ja teknologian sovellukset vaikuttavat yhteiskuntaan, näkyvät arkielämässä ja muuttavat maailmaa.

2. Ideoille avoin kunta

Suomen edellinen hallitus teki julkisen tiedon avoimesta saatavuudesta periaatepäätöksen, johon nykyinen hallitus on sitoutunut. Avoin julkinen tieto tukee demokratiaa, ja juuri kunnissa päätetään asioista, jotka ovat erityisen lähellä ihmisten arkea.

Nyt on kuntien vuoro edistää kansalaisten osallisuutta saattamalla kunnan julkiset tietovarannot ja päätösaineistot asukkaille helposti löydettävään ja käytettävään muotoon. Kuntalaisten on paitsi päästävä käsiksi olemassa olevaan tietoon, myös voitava vaikuttaa sen muodostamiseen. Kuntien tulee avata päätösten valmistelu kuntalaisten osallistumiselle yksinkertaisia vaikutuskanavia pitkin. Päätöksenteon avoimuus takaa sen riippumattomuuden ja asukkaiden tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttaa.

3. Kunnalliset tieto- ja viestintäjärjestelmät käytettävämmiksi

Kunnallisten tietojärjestelmien tarkoitus on helpottaa kunnan työntekijöiden työtä, nopeuttaa tiedonvälitystä ja edistää palvelujen tarjoamista kuntalaisille. Tarkoituksen toteuttaminen vaatii asiantuntevaa ja ajantasaista ICT-osaamista. Tiukassa taloustilanteessa kuntien on pyrittävä keskinäiseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen kuntarajojen yli. Näin voidaan edistää myös seutukuntien yhteisiä projekteja ja palvelujärjestelmiä.

Rakennettaessa ja kehitettäessä kunnan tietojärjestelmiä, niistä on muodostettava yhtenäisiä kokonaisuuksia ja huolehdittava eri järjestelmien keskinäisestä yhteensopivuudesta. Tämä edellyttää avoimuutta ja riittävää asiantuntemusta tietojärjestelmien hankinnassa. Asukkaita palvelevien järjestelmien on oltava selkeitä ja helppokäyttöisiä.