Toimintasuunnitelma 2019

Viite – Tieteen ja teknologian vihreiden toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n tehtävänä on parantaa vihreiden asemaa tiede- ja teknologiapolitiikan edelläkävijöinä sekä tuoda vihreitä näkökulmia tieteeseen ja tutkimukseen.

Vuonna 2019 Viite kasvattaa vaikuttavuuttaan liittomuotoisena toimijana, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä päätöksentekomekanismeihin. Viite toimii kanavana tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välillä ja pyrkii saattamaan päätöksentekijöiden tietoon päätösten kannalta merkittäviä tieteellisiä tuloksia, havaintoja ja näkökulmia. Vuonna 2019 Viitteen tärkein tehtävä on tehdä vaaleista tiede- ja ilmastovaalit, joissa tutkittu tieto on keskiössä.

 

Vaalit

Vuonna 2019 järjestetään eduskunta-, europarlamentti- sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Viite osallistuu yhdistyksenä kaikkiin näihin vaaleihin hallituksen tarkemmin määrittämällä tavalla talousarvion puitteissa. Vaalikampanjoiden fokus on tiede- ja korkeakoulupolitiikassa, ilmastopolitiikassa sekä tutkitun tiedon hyödyntämisessä poliittisessa päätöksenteossa. Talousarviolla tähdätään siihen, että edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä käytetään 2019.

Suunniteltuja toimintatapoja ovat ainakin:

● Vaalikampanjointiin kerätään ideoita jäseniltä joukkoistamalla.
● Tiedepuolue-sivujen hyödyntäminen vaaleissa. Sivuilla esitellään Viitteen vaaliteesejä, listataan Viitteen vaaliehdokkaat ja annetaan alusta ehdokkaiden blogien kirjoittamiseen. Sivustoa mainostetaan verkossa. Aiempien vaalien mainostamisesta kerättyä dataa hyödynnetään vaaleissa.
● Luodaan suhteita eri tiedepoliittisiin tahoihin tiedevaalien aikaansaamiseksi.
● Järjestämme vaalien alla 1-2 seminaaria tiedepoliittisista teemoista
● Jäsenistöstä houkutellaan ehdokkaita vaaleihin ympäri Suomen.
● Nostamme omaa profiiliamme ja hankimme lisää jäseniä aktiivisella toiminnalla, jota kuvataan tarkemmin alla.

 

Liittomuotoisen järjestötoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen

● Viite laajensi toimintansa liittomuotoiseksi vuonna 2018. Tämä tarkoitti sääntöuudistusta siten, että yhdistykseen hyväksytään henkilöjäsenten lisäksi myös yhdistysjäseniä. Nyt tätä toimintaa halutaan vakauttaa ja laajentaa.
● Hallitus valmistelee ehdotuksen Viitteen strategiasta liittokokoukselle 2019

 

Järjestön toiminnan muu kehittäminen

● Viite tuottaa sisältöä sekä herättelee keskustelua toiminnastaan niin verkkosivuilla kuin sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Verkkosivuille tuotetaan säännönmukaisesti sisältöä.
● Pyritään lisäämään Viitteen Facebook-näkyvyyttä erilaisilla tempauksilla.
● Viite ja paikallisyhdistykset pyrkivät saamaan yhteensä 600 maksavaa jäsentä vuonna 2019 (marraskuun 2018 määrä n. 500). Tämä saavutetaan järjestämällä kiinnostavaa ja houkuttelevaa toimintaa, houkuttelemalla uusia jäseniä eri viestintäkanavissa ja kehottamalla nykyisiä jäseniä rekrytoimaan uusia omien tuttaviensa joukosta.
● Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti ja vähintään kerran pääkaupunkiseudun
ulkopuolella.
● Jäsenistöä tiedotetaan kerran kuukaudessa lähetettävällä jäsenkirjeellä. Mediatiedote lähetetään merkittävistä kannanotoista ja suuremmista tapahtumista.
● Viite joukkoistaa kannanottojen sekä mielipidekirjoitusten ja muiden poliittisten tekstiaineistojen tuottamista.
● Viite pyrkii entistä järjestelmällisemmin löytämään asiantuntijoita, joilta voidaan esimerkiksi eduskuntaryhmän tueksi pyytää konsultaatiota ajankohtaisissa asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä.
● Viite toteuttaa jäsenkyselyn, jossa selvitetään mm. jäsenistön toiveita järjestön kehittämiseksi, ohjelmapäivitystarpeita sekä kerätään tietoa viiteläisten ​erityisosaamisalueista.
● Viite järjestää hallitukselle ja kiinnostuneille aktiiveille tammikuussa päivän mittaisen suunnitteluseminaarin.
● Toimintaryhmä Vihreät ihmistieteilijät jatkaa ja laajentaa toimintaansa. Muitakin teema/toimintaryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan.
● Tehdään Viitteelle englanninkielistä materiaalia

 

Poliittisten teemojen esiin nostaminen

Viiteen poliittisen viestinnän ytimessä on korostaa politiikan perustamista tutkimustietoon ja kokonaisvaltaista ilmastonmuutoksen torjuntaa.

● Viite tuottaa itse materiaalia sekä avustaa ehdokkaitaan materiaalin tuottamisessa ja julkaisemissa.
● Hallitus edistää hyväksytyn tiedepolitiikan ohjelman vaikuttavuutta puolueen toiminnassa ja suomalaisessa tiedepolitiikassa.
● Viite kehittää suhteitaan sellaisiin muihin järjestöihin, joiden kanssa toimimalla voidaan edistää Viitteen periaatteita. Tällaisia järjestöjä ovat mm. tutkimuslaitokset kuten VTT ja CSC, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Vihreät Nuoret, eri yliopistojen vihreät opiskelijajärjestöt, Tekniikan akateemisten liitto (TEK), Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiljöiden liitto (Loimu), muut vastaavat ammattiliitot ja Electronic Frontier Finland (EFFi). Viite kehittää myös suhteita muiden puolueiden suuntaan pyrkien lisäämään tieteeseen ja asiantuntijatietoon tukeutuvan poliittisen päätöksenteon toteutumista yli puoluerajojen.

 

Tapahtumat

● Liitto kannustaa paikallisyhdistyksiä järjestämään jäsenistölle vapaamuotoisia tiedepoliittisia keskustelutilaisuuksia
● Järjestämme ainakin kaksi uusien iltaa vuoden aikana sekä mahdollisesti muitakin vapaamuotoisempia tilaisuuksia
● Viite järjestää kesä- ja syysseminaarit, joihin pyritään saamaan korkean profiilin alustajia.
● Suunnitellaan yhteisiä tapahtumia Vihreiden nuorten ja muiden valtakunnallisten yhdistysten kanssa
● Viite järjestää vuoden aikana vähintään yhden tutustumismatkan hallituksen valitsemaan kohteeseen.